Tegelängen

2010

Här följer kommentarer till samtliga fågelarter som observerats vid Tegelängens våtmark 2010

Precis som tidigare år noteras endast de arter som direkt har med området att göra.
Observationerna gäller häckande, rastande eller födosökande fåglar.
Många vanliga arter finns alltså inte med i förteckningen även om de finns bara en liten bit ifrån våtmarken.
Som gräns har vi ju varje år det instängslade området runt Tegelängens våtmark.

Smådopping:
1 ex 11-13.9 (SEC, SH). En av årets roligaste observationer i våtmarken.
Arten har setts här vid ett tillfälle förut (2007).

Knölsvan:
Arten sågs 23.3 - 9.10. Fr o m 28.6 sågs 1 par med 6 ungfåglar men häckningen ägde rum ute i vassen i Vänerkanten.

Grågås:
Arten sågs regelbundet 14.3 - 9.8.
Under våren sågs som mest 205 ex 31.5 (SH) och största sommarnoteringen blev 339 ex 6.7 (SEC).
Från mitten av maj sågs som mest 8 kullar med grågäss men häckningarna skedde i Vänern.

Kanadagås:
Regelbundna observationer 14.3 - 12.8.
Högsta vårnoteringen blev 10 ex 24.4 (SH, MH) och under sommaren/hösten sågs som mest 56 ex 21.7 (SH, MH).
Från mitten av maj sågs 1 par med ungar men häckningen genomfördes i Vänern.

"Hybridgås" (grågås x kanadagås):
Precis som 2009 sågs 1 adult grågås och 1 adult kanadagås med "hybridungar".
I år fick paret 2 ungar och de låg i våtmarken 23-31.5 men häckningen skedde i Vänern någonstans.
För övrigt sågs fullvuxna hybridgäss 1.4 - 5.6 och 5.7 - 9.8. Största antalet blev 12 ex 19.7 (SH).

Bläsgås:
En riktigt intressant observation var den bläsgås som översomrade i området.
Fågeln sågs omväxlande i våtmarken och ibland på fälten omkring.
Arten häckar på tundran i Ryssland och i vår kommun har vi tidigare ej noterat någon fågel som översomrat.
Fågeln sågs 11.5 (SH), 16.5 (SEC, SH), 16.6 (SH) samt vid 14 tillfällen 3.7 - 7.8 (SEC, SH, POB).

Vitkindad gås:
2 ex 7.5 (SO), 15.5 (GF) och 16.5 (SEC, TS, SH) samt 1 ex 22.5 (SEC) och 23.5 (SH, MH).

Bläsand:
Dåligt med observationer under våren: 3 ex 16.5 och 2 ex 17-18.5 (RSJ, SH).
Under perioden 11.6 - 2.11 sågs arten ca 25 gånger och som mest noterades 28 ex 20.7 (SEC).

Snatterand:
Succén fortsätter för arten i våtmarken.
I år noterades 5 par med ungar (SEC, SH m.fl.) och det blev alltså en ny rekordnotering.
Regelbundna observationer gjordes 3.4 - 2.11.
Största antalet under våren var 13 ex 20.4 (SEC) och under hösten sågs som mest 20 ex 15.8 (SH).

Kricka:
Ett förhållandevis dåligt år för arten.
Observationer gjordes 10.4 - 9.5, 21.6 - 12.9 samt 2-5.11.
Största antalet på våren blev 5 ex 10.4 (SH) och på hösten 18 ex 9.8 (SH).

Gräsand:
Minst 4 par häckade. Arten sågs regelbundet 23.3 - 5.11.
Största antalet under våren var 16 ex 23.3 (SH) och under sommaren/hösten 180 ex 7.8 (SEC, SH).
En annorlunda observation var den mink som den 20.7 sågs ta en gräsand och simma in mot vasskanten (SEC).
Det var första fyndet av mink i våtmarken och givetvis vore det inte bra för de häckande fåglarna om minken "får upp ögonen" för Tegelängen.

Årta:
Tyvärr bara ett fynd under året: 1 par 6.5 (TJ).

Skedand:
Vårfynd: 2 hannar 2.5 (GF, RSJ) och 1 hanne vid 5 tillfällen 13.5 - 27.5 (SH, GF, TS, TJ, LJ).

Höstfynd:
13 observationer under perioden 14.8 - 2.11 (SEC, POB, SH, LJ, HB), som mest sågs 3 ex 13.9 (SEC) och 15.9 (LJ).

Stjärtand:
1 ex sågs vid 10 tillfällen 9.9 - 10.10 (SH, SEC, LJ, POB, DJ, JM, RK).

Brunand:
En mycket intressant observation gjordes av en ringmärkt brunand (se speciell artikel).
1 ex 14.6 (DJ), 2 ex 30.6 (TJ) sedan sågs 1 eller 2 ex vid 8 tillfällen 14.8 - 14.9 (SEC, POB, SH, MH, DJ, LJ, TJ).

Vigg:
Kanske årets "höjdare" vid Tegelängen var att 1 par häckade och 1 hona sågs med 7 ungar fr.o.m. 14.6 (LJ, SH, DJ, SEC, JK, EH, SÅ, RSJ m.fl.).
Sedan Mariestads Fågelklubb bildades 1962 har vigg tidigare bara konstaterats häcka en gång i vår kommun!
Alltså otroligt roligt med årets häckning. Observationer gjordes 14.4 - 12.8.

Knipa:
Ett par häckade och i slutet av maj sågs 1 hona med 13 ungar (SEC, SH). Under året gjordes observationer 3.4 - 23.6 och 15.8 - 5.11.
Undantaget häckningen sågs som mest 4 ex vid några tillfällen.

Salskrake:
1 par 10.4 (SH).

Storskrake:
3 ex 3.4 (SH).

Brun kärrhök:
1 hanne 9.5 (MF), 1 hona 13.5 (SH) och 25.5 (SH).

Lärkfalk:
1 ex 8.7 (SH) och 26.7 (SEC, SH).

Fiskgjuse:
1 ex 7.4 (SH).

Fasan:
1 hona 13.11 (SH). Ny art för Tegelängen.

Sothöna:
5 par häckade. Regelbundna observationer gjordes 3.4 - 9.10.
Under våren sågs som mest 24 ex 7.4 (SH) och under sommaren/hösten 37 ex 8-9.8 (SH).

Rörhöna:
1 ex 9.4 (SEC), 14.4 (LJ, SH), 18.4 (SH), 20.4 (SEC) och 22.4 (MF).

Strandskata:
Observationer gjordes 7.4 - 2.8.
Största antalet under våren blev 14 ex 18.5 (SH, RSJ) och som mest på sommaren noterades 17 ex 5.7 (SH).

Mindre strandpipare:
2 par häckade och arten noterades 11.4 - 19.7.

Tofsvipa:
Minst 2 par häckade. Regelbundna observationer gjordes 23.3 - 21.7.
Under våren sågs som mest 8 ex 29.3 (SH) och under sommaren som mest 17 ex 21.7 (SH, MH).

Mosnäppa:
3 ex 30.7 (SH) och 2 ex 14.8 (SEC, POB).

Kärrsnäppa:
2 ex 12.8 (SH), 4 ex 23.8 (TJ), 2 ex 3.9 (HB) och 2 ex 12.9 (DJ).

Brushane:
Åter igen ett dåligt år för arten: 1 ex 16.5 (SH), 1 ex 28.6 (SH), 1 ex 8.7 (SH) och 1 ex 10.7 (SEC).

Enkelbeckasin:
Endast 13 observationer under perioden 30.4 - 13.11. Som mest noterades 5 ex 20.7 (SEC).

Storspov:
1 ex 3.7 (SH).

Myrspov:
2 ex 7.8 (SEC, SH), 3 ex 8.8 (SEC), 2 ex 9.8 (SH) och 1 ex 14.8 (SEC, POB).

Svartsnäppa:
Endast 3 observationer: 1 ex 15.6 (SH. DJ), 1 ex 8.7 (SH) och 1 ex 10.7 (SEC).

Rödbena:
1 ex 5.5 (SH).

Gluttsnäppa:
Ett uselt år för arten.
Det gjordes bara 2 observationer; 1 ex 6.7 (SEC) och 3 ex 24.7 (SEC).

Skogssnäppa:
Precis som 2009 gjordes bara en observation. 1 ex 21.7 (SH, MH).

Grönbena:
Åter igen ett dåligt år för arten.
Under våren sågs arten 3 gånger 3-9.5 och som mest sågs 4 ex 3.5 (SH).
Sedan gjordes 5 observationer 23.6 - 26.7. Endast 1 gång blev det tvåsiffrigt: 16 ex 13.7 (SEC).

Skrattmås:
Minst 2 par häckade.
Arten sågs 1.4 - 22.8. Under våren sågs som mest 31 ex 17.5 (SH) och under sommaren/hösten blev det största antalet 33 ex 21.6 och 29.6 (SH, EH, SÅ, RSJ, SEC).

Fiskmås:
Endast 8 observationer 3.5 - 27.8. Största antalet blev 35 ex 8.8 (SH).

Dvärgmås:
1 ex 18.5 (SH, RSJ). Fjärde fyndet i våtmarken.

Gråtrut:
6 ex 17.5 (SH) och 1 ex 22.8 (SH).

Fisktärna:
1 ex 29.5 (SEC, SÅ, RSJ, SH).

Ringduva:
1 ex 18.4 (SH).

Tornseglare:
25 ex 13.5 (SH).

Sånglärka:
1 ex 19.7 (SH).

Backsvala:
Endast en observation men det var en tidig vårfågel: 1 ex 18.4 (SH, BK).

Ladusvala:
Endast 5 noteringar finns 27.4 - 8.7. Som mest sågs 5 ex.

Hussvala:
Endast 2 observationer i slutet av juni.

Ängspiplärka:
1 ex 15.4 (SH).

Gulärla:
Tre observationer 4-9.5. Som mest sågs 7 ex 8.5 (SH).

Sädesärla:
Regelbundna observationer 1.4 - 11.9. Största antalet blev 16 ex 18.4 (SH).

Buskskvätta:
1 ex 9.5 (MF).

Stenskvätta:
1 ex 15.6 (SH, DJ).

Björktrast:
5 ex 15.4, 3 ex 16.4 och 1 ex 8.5 (SH).

Sävsångare:
1 ex 9.5 (MF) och 2 ex 16.6 (SH).

Blåmes:
1 ex 15.4 (SH) och 5 ex 2.11 (SH).

Törnskata:
4 ex 12.8 (SH).

Kaja:
Endast 6 observationer 23.3 - 22.8. Som mest sågs 22 ex 22.8 (SH).

Kråka:
Arten noterades 19.3 - 13.11 och som mest sågs 10 ex 24.3 (SH).

Stare:
Observerades 23.3 - 2.8 och största antalet blev 150 ex 21.6 (SH, EH).

Pilfink:
Fyra observationer 28.6 - 30.7. Som mest sågs 15 ex 3.7 (SH).

Hämpling:
2 ex 28.6 (SH) och 4 ex 3.7 (SH).

Sävsparv:
Observationer av 1 eller 2 ex gjordes vid 10 tillfällen 14.4 - 26.7.


2009

Här följer kommentarer till samtliga fågelarter som observerats vid Tegelängens våtmark 2009

Precis som tidigare år noteras endast de arter som direkt har med området att göra.
Observationerna gäller häckande, rastande eller födosökande fåglar.
Många vanliga arter finns alltså inte med i förteckningen även om de finns bara en liten bit ifrån våtmarken.
Som gräns har vi ju varje år det instängslade området runt Tegelängens våtmark.

Svarthakedopping:
1 ex 18.4 (RSJ, SEC, SH, IS) och 1 ex 29.4 (SH). Ny art för Tegelängen.

Gråhäger:
Färre observationer än förra året men den sågs dock vid 17 tillfällen 14.4 - 22.11.
Den 23.6 sågs 2 ex (RSJ, LJ, SH) men för övrigt var det bara 1 ex.

Ägretthäger:
Årets absoluta höjdare!
Ny art för Tegelängen men också för hela Mariestads kommun.
Fågeln upptäcktes på kvällen 13.6 och sågs sedan tills kvällen 14.6 (AG, LÅ, POB, SÅ, MH, SH, EMH, OÅ, MB, SEC, SÅB, RMS, ES, RSJ, RS, LJ m.fl).
Fågeln höll framför allt till i området NO fågeltornet, men den sågs även vid Tegelängens våtmark (se foto på framsidan).
Mitt på dagen 14.6 sågs fågeln flyga mot V, i riktning mot Bäcken.
På eftermiddagen upptäcktes den i vassområdet utanför Bäcken och på kvällen sågs den flyga tillbaka och landa någonstans i närheten av fågeltornet intill Tegelängen.
Sedan sågs den inte mer vad jag vet.

Knölsvan:
1-2 ex sågs regelbundet 15.3 - 21.6 (fr. a. i april) samt 1 par med 4 ungfåglar 5.9 (SH).

Sångsvan:
1 ex 30.10 (SH).

Grågås:
Sågs regelbundet 27.2 - 6.8. Största antalet under våren blev 405 ex 15.5 (SH) och sommarens högsta notering blev 380 ex 22.7 (SH).
Under maj och juni låg ett flertal kullar i våtmarken men häckningarna skedde i Vänerkanten någonstans.
Som mest sågs 13 par med ungar.

Kanadagås:
Regelbundna observationer gjordes 15.3 - 12.8.
Största noteringarna på våren blev 42 ex 4.4 (SH, EH) och på sommaren/hösten 103 ex 21.7 (SH, EH) och 101 ex 6.8 (SH).
I maj och juni sågs 2 par med ungar men häckningarna ägde rum i Vänerkanten någonstans.

"Hybridgås" (grågås x kanadagås):
Fr o m 26.5 sågs 1 adult grågås och 1 adult kanadagås med 4 "hybridungar".
Det är första gången vid våtmarken som vi ser nykläckta "hybridgäss".
I ett antal år har det ju noterats "hybridgäss" men då har det varit fåglar som nått vuxenstorlek.
I år sågs sådana fåglar regelbundet 2.4 - 6.8 och som mest noterades 11 ex 12.7 (SH) och 21.7 (EH, SH).

Vitkindad gås:
2 ex 2-7.5 (PH, SEC, SH), 4 ex 8-9.5 (SH), 1 ex 10.5 (EH, SH, SEC, GF, RS, BK, CR), 1 ex 11-12.5 (SH), 1 ex 15.5 (SH), 1 ex 19.5 (RSJ, SH), 2 ex 22.5 (RSJ) och 1 ex 28.5 (EMH, SH).

Gravand:
1 ex 31.3 (SÅB, JK).

Bläsand:
Regelbundna observationer 18.3 - 10.5 med som mest 12 ex 2.4 och 21.4 (SH).
I juni sågs arten 4 gånger 4-23.6 och största antalet blev 12 ex 23.6 (RSJ, LJ, SH).
Sedan följde 11 observationer 11.7 - 30.10, som mest sågs 5 ex 5.9 (SH).

Snatterand:
Mycket glädjande var att inte mindre än 3 par häckade.
Regelbundna observationer gjordes 18.3 -11.10 (SEC, EH, SH, SÅ, LJ, RSJ, RS, BK, GF, CR, MH, SÅB, RH, EHA, TJ m.fl.).
Minst 10 ex noterades vid följande tillfällen: 11 ex 1.4 (SH), 12 2.4 (SH), 10 ex 10.5 (MF), 11 ex 4.6 (SH), 14 ex 9.6 (RSJ), 27 ex 18.6 (SH, MH), 11 hannar 19.6 (SEC), 10 ex 23.6 (RSJ, LJ, SH), 10 ex 16.8 (RH, EHA), 30 ex 5.9 (RH), 11 ex 15.9 (SH) och 12 ex 18.9 (TJ).

Kricka:
Regelbundna observationer 23.3 - 22.11.
Största antalet på våren blev 12 ex 19.4 (SH) och på hösten 27 ex 8.9 (SH).

Gräsand:
Minst 3 par häckade.
Arten sågs regelbundet 15.3 - 30.10. Största antalen under olika perioder: våren:147 ex 23.3 (SH),
sommaren: 160 ex 22.7 (SH) och hösten: 40 ex 15.9 (SH).

Årta:
Glädjande med regelbundna observationer även i år.
Arten sågs till och från 13.4 - 14.7 (SEC, EH, SH, RSJ, BK, IS, RS, CR, GF, MH, EMH, AG, LÅ, PH, POB).
Oftast sågs 1 hanne men vid 10 tillfällen sågs 1 par. Som mest noterades 2 par 21.5 (RSJ).

Skedand:
1 par 17.4 (SH), 1 hanne 16.5 (SH) och 17.5 (SEC), 3 par och 1 hanne 18.5 (SH), 3 par och 2 hannar 19.5 (SH), 2 par 2.6 (SH), 1 hanne 24.6 (SH), 1 ex 12.7 (SEC) och 15.9 och 11.10 (SH).

Brunand:
3 hannar 18.6 (SH, MH), 1 ex 19.6 (SEC) och 1 hanne 23.6 (RSJ, LJ, SH).

Vigg:
Arten sågs vid 13 tillfällen 10.4 - 16.5.
De flesta gångerna noterades 1 hanne men följande gånger sågs 2 ex: 2 hannar 10.4, 26.4 och 2.5 (SH) samt 1 par 16.5 (RS, SH).

Knipa:
Observerades 17 gånger 1.4 - 4.6. Som mest sågs 3 ex 23.4 (MF).

Storskrake:
En art som väldigt sällan lägger sig i våtmarken men i år sågs 1 par 1.5 (SH).

Brun kärrhök:
1 hanne 13.4 (SEC, SH, RS), 1 hanne 21.6 (SH), 1 hanne 23.6 (RSJ, LJ, SH), 1 hona 22.7 (SH) och 1 hanne 12.8 (SH).

Blå kärrhök:
1 hona 11.10 (SH).

Sparvhök:
1 ex 6.3 (SH).

Tornfalk:
1 ex 1.1 (SH, MH), 1 ex 10.1 (SEC, SÅB, SH) och 1 ex 7.2 (SH).

Sothöna:
Minst 4 par häckade.
Regelbundna observationer gjordes 1.4 - 15.9 och som mest sågs 17 ex 7-8.4 (SH).

Trana:
1 ex 26.4 (SH). Endast andra gången som vi sett någon trana promenera runt i våtmarksområdet.

Strandskata:
Arten sågs regelbundet 23.3 - 30.7.
Under våren sågs som mest 15 ex 16.4 (SEC, SH, BK) och under sommaren blev största antalet 9 ex 14.7 (PH, SH) och 22.7 (SH).

Skärfläcka:
Efter ägretthägern var det här helt klart årets art. 2 ex rastade 12.4 (RSJ).
Efter 20 min skrämdes de troligen iväg av 2 fiskgjusar och försvann.
Det här var endast det tredje fyndet i Mariestads kommun sedan Mariestads Fågelklubb bildades 1962.

Mindre strandpipare:
1 par häckade. Observationer gjordes 23.4 - 1.7 och som mest sågs 5 ex 1.7 (SEC).

Tofsvipa:
4 par häckade. Regelbundna observationer 10.3 - 12.8.
Under våren sågs som mest 12 ex 3.4 (SH) och under sommaren/hösten som mest 99 ex 30.7 (SH).

Mosnäppa:
1 ex 11.7 (SH) och 2 ex 12.7 (SEC).

Spovsnäppa:
Precis som i fjol blev det arktiskt besök ett antal dagar i juli: 2 ex 11.7 (SH), 3 ex 12.7 (POB, SEC), 1 ex 14.7 (PH, SH), 4 ex 16.7 (LJ), 5 ex 20.7 (JS), 6 ex 21.7 (EH, SH), 5 ex 22.7 (SH) och 1 ex 23.7 (SH).

Kärrsnäppa:
5 ex 12.7 (SH), 9 ex 21.7 (SH, EH) och 7 ex 22.7 (SH).

Brushane:
Ett dåligt år för arten: 3 ex 1.5 (SH), 1 ex 16.5 (SH), 3 ex 15.7 (SH) och 1 ex 22.7 (SH).

Enkelbeckasin:
22 observationer under perioden 18.3 - 12.8 med största antal 5 ex 4.4 (SH, EH).
Under hösten sågs 8 ex 11.10 (SH).
Småspov: 1 ex 21.7 (SH, EH).

Svartsnäppa:
6 ex 18.6 (SH, MH), 8 ex 19.6 (SEC), 5 ex 21.7 (SH, EH) och 2 ex 22-23.7 (SH).

Rödbena:
1 ex 10.4 (SH, MH). Ganska regelbundna observationer 1.5 - 30.7.
Bl.a. spelade fåglar vid flera tillfällen i skiftet maj/juni.
Det skulle kunna tyda på häckning men troligen i så fall strax utanför våtmarksområdet.
Som mest sågs 7 ex 21.7 (SH, EH).

Gluttsnäppa:
Ett mycket magert år för arten med bara 6 observationer.
Vegetationen passar tydligen inte alls för arten för då skulle det rastat betydligt fler fåglar: 1 ex 26.4 (SH), 1 ex 9.5 (SH), 1 ex 28.5 (EMH, SH), 1 ex 23.6 (RSJ, LJ, SH), 1 ex 12.7 (SH) och 3 ex 23.7 (SH).

Skogssnäppa:
Endast 1 observation! 1 ex 23.6 (RSJ, LJ, SH).

Grönbena:
Precis som för flera andra vadare var det ett dåligt år för arten: 1 ganska tidigt ex sågs 16.4 (SH, SEC, BK), senare under våren 9 observationer 26.4 - 16.5 med som mest 14 ex 1.5 (SH).
Under sydsträcket sågs arten 10 gånger 21.6 - 30.7 med som mest 14 ex 23.7 (SH).

Smalnäbbad simsnäppa:
1 ex 4.6 (SH). Tredje fyndet vid Tegelängen och samtidigt en lustig observation.
Det kom en flock starar flygande lågt över vattnet (motvind) i våtmarken och mitt i flocken flyger en smalnäbbad simsnäppa.
Flocken flyger mot NO och försvinner vid Vänerkanten.
Möjligen så lyfte simsnäppan från vattnet i våtmarken när stararna flög förbi.

Skrattmås:
1 par häckade. Observationer gjordes 1.4 - 26.7.
Under våren sågs som mest 85 ex 26.4 (SH) och under sommaren inte mindre än 300 ex 23.7 (SH).

Fiskmås:
Endast 8 observationer 17.4 - 23.7.
Vid 7 av tillfällena var det bara enstaka fåglar men den 23.7 sågs inte mindre än 250 ex (SH).

Gråtrut:
En vanlig fågel i Vänern men vid Tegelängen är den faktiskt ganska sällsynt: 1 ex 4.6 (SH) och 1 ex 23.7 (SH).

Havstrut:
1 ex 7.4 (SH) och 1 ex 2.6 (SH).

Fisktärna:
1 ex 18-19.5 (SH), 2 ex 21.6 (SH) och 1 ex 23.6 (RSJ, LJ, SH).

Ringduva:
1 ex 23.6 (SH).

Tornseglare:
Observationer 11.5 - 23.6 över våtmarken. Som mest sågs 10 ex vid några tillfällen.

Sånglärka:
3 ex 1.5 och 1 ex 30.7 (SH).

Backsvala:
1 ex 28.5 (EMH, SH).

Ladusvala:
Ett fåtal observationer 23.4 - 28.5, som mest sågs 14 ex 28.5 (SH, EMH).

Hussvala:
Endast 3 observationer 11.5 - 23.6 av enstaka fåglar.

Ängspiplärka:
6 observationer 15-26.4 och som mest sågs 20 ex 21.4 (SH).

Gulärla:
4 observationer 28.4 - 15.5 och största antalet blev 21 ex 3.5 (SH).

Sädesärla:
Regelbundna observationer 4.4 - 8.9.
Största antalen blev under våren 29 ex 20.4 (SH) och under hösten 10 ex 8.9 (SH).

Buskskvätta:
4 observationer 3.5 - 30.7 av 1 eller 2 ex.

Stenskvätta:
7 observationer 20.4 - 5.9 av 1 eller 2 ex.

Björktrast:
3 observationer 7.2 - 4.6. Klart flest sågs 7.2 då 37 ex noterades (SH).

Sävsångare:
1 sjungande ex 10.5 (MF), 28.5 (EMH, SH), 23.6 (RSJ, LJ, SH) och 15.7 (SH).

Blåmes:
1 ex 2.5 (SH).

Talgoxe:
1 ex 2.6 (SH).

Kaja:
Observationer 6.4 - 8.9 och som mest sågs 90 ex 5.9 (SH).

Kråka:
Observationer 1.1 - 30.10 och det klart största antalet sågs 6.8 då inte mindre än 210 ex noterades (SH).

Stare:
Arten sågs 15.3 - 8.9. Under våren sågs som mest 120 ex 6.5 (SH) och under sommaren/hösten blev största noteringen 1000 ex 21-23.7 (EH, SH).

Pilfink:
4 observationer 23.6 - 23.7. Som mest noterades 25 ex 12.7 (SH).

Grönfink:
2 ex 15.5 och 1 ex 2.6 (SH).

Steglits:
1 ex 10.5 (SH, MH).

Hämpling:
3 observationer av 2 eller 3 ex 1.4 - 15.5.

Sävsparv:
Observerades 4.4 - 3.8 och som mest sågs 3 ex vid 3 tillfällen.

Till sist:

Det här häftet tar ju bara upp observationer inom det instängslade området vid Tegelängens våtmark.
Men här kommer ändå ett undantag.
Bara ca 100 m öster om Tegelängens våtmark sjöng en vassångare 21-25.5 (RSJ, POB, RS m.fl).
Det var en ny art för Mariestads kommun!


2007

Vatten och växtlighet m.m.

Första delen av januari 2007 startar som en höstmånad med blåsigt väder och piskande regn.
Detta kulminerar den 14 januari med att stormen Per drar in över landet.
Efter detta sjunker temperaturen och isen lägger sig på Tegelängen.
Is och ett tunt snölager ligger över Tegelängen ytterligare en månad innan våren gör sin ankomst i början på mars.

Den 10 mars är våtmarken isfri igen och de första fåglarna är på plats någon dag senare.
Många flyttfåglar är tidiga p g a det ovanligt varma marsvädret med värmerekord på många platser i Sverige.

Tornet som stått halvfärdigt länge får nu i april sin efterlängtade trapp upp till övre planet och Tegelängen når ytterligare en dimension som våtmark.
Vi väntar med prövat tålamod på att rampen till nedre delen skall bli färdig, men gläds åt att den övre delen blivit mycket bra!

På "Ekuddendagen" den 6 maj är det mycket folk som passar på att "inviga" tornet och se på våtmarken, som nu i början på säsongen har mycket vatten och är inbjudande för framför allt gäss och änder.

Korna som anländer i mitten av maj till Ekuddenområdet, hittar tyvärr mycket föda utanför Tegelängen och när de kommer in i våtmarken i mitten av juli har grönskan i form av kaveldun och skräppor tagit rejäl fart.
Vattennivån är OK men de leriga strandkanterna som är så inbjudande för vadarfåglar lyser med sin frånvaro.
Starrtuvorna är för höga och för många i strandkanten.

Vallen mot nybyggnationen som kommunen anlagt för att inte Tegelängen skall tömmas på vatten blir tyvärr till ett promenadstråk, alldeles för nära fåglarna,
och en av de saker vi tar upp till diskussion med kommunen under hösten.
Ett annat problem blir de lampor med stolpar och fundament som helt plötsligt uppenbarar sig inne på våtmarksområdet, utan att någon riktigt förstår hur dessa kommit dit.

Ett något udda inslag i våtmarksbilden.

Tack vare den extremt regniga sommaren och den anlagda vallen, håller sig vattennivån på godkänd nivå och vi använder inte pumpen under året.
I mitten av november kommer kylan och Tegelängen är till och från under resten av året isbelagd.

Fåglar

Här nedan följer kommentarer till samtliga fågelarter som setts vid Tegelängen 2007

Precis som tidigare år noteras endast de arter som direkt har med området att göra.
Observationerna gäller alltså häckande, rastande eller födosökande fåglar.
Därför kommenteras ej fåglar som t.ex. sjunger i närheten av Tegelängen eller som bara sträcker över våtmarken utan att visa något intresse för området.
Detta för med sig att många vanliga fåglar i Sverige lyser med sin frånvaro.
Biotopen är helt enkelt fel för en del arter.

Gråhäger:
Januariobservationer: 1 ex 7.1 och 9.1 (SH).
Under perioden 15.3 - 10.11 sågs arten med 1 eller 2 ex vid 20 tillfällen (SEC, EH, SH m.fl.).
Eftersom det var milt under hösten så gjordes åter övervintringsförsök i området.
I december sågs 1 ex 3.12 (SH), 2 ex 11.12 (PH), 1 ex 17.12 (SH) och 1 ex 22.12 (SEC, SH).

Smådopping:
1 ex 26.8 och 1.9 (PH). En av årets höjdpunkter i våtmarken.
Ny art för Tegelängen och den är överhuvudtaget inte årlig i Mariestads kommun.

Knölsvan:
Observationer gjordes 17.3 - 2.11.
Ett par sågs med 4 ungar 3.6, sedan försvann en unge men de övriga i familjen var kvar till 17.9.
En ungfågel stannade sedan till 2.11. Häckningen var troligen i Vänerkanten.

Sångsvan:
4 ex 7.1 och 9.1 (SH) och 1 ex 12.3 (SH).

Spetsbergsgås:
3 ex 14.4 (SEC, SH, MT, KT). Andra fyndet av arten vid Tegelängen.
Arten häckar på Grönland, Island och Svalbard.

Grågås:
Först sågs 1 ex 7.1 (SH) och sedan gjordes regelbundna observationer 3.3 - 2.11.
Under våren sågs som mest 160 ex 11.5 (SH) och under sommaren som mest 330 ex 2.7 (SH).
Efter 20.8 sågs bara enstaka fåglar.
I maj och juni sågs upp till 20 par med ungar men de häckade någonstans i Vänerkanten.
Under perioden 22.6 - 8.7 sågs två grågäss med blåa halsringar med vit text.
De var ringmärkta vid Hornborgasjön i juni 2006.

Kanadagås:
Arten noterades 6.3 - 23.10. Största antal under våren var 78 ex 9.3 (SH) och under sommaren/hösten 97 ex 30.7 (SH).
I maj och juni sågs 3 par med ungar men häckningarna ägde rum någonstans i Vänerkanten.

"Hybridgås" (grågås x kanadagås):
Sågs sammanlagt vid 31 tillfällen under perioderna 10.3 - 27.5 och 8.7 - 16.8.
Som mest noterades 7 ex 30.7 (SH).

Vitkindad gås:
3 ex 12.4 (MF), 1 ex 29.4 (SH), 2 ex 19.5 (JS, SH), 2 ex 27.5 (JS) och 7 ex 1.6 (SH, SEC, LJ, LÅ, OE, MT).
Flocken om 7 ex är den största som setts hittills vid Tegelängen.

Prutgås:
2 ex 1.6 (SH, SEC, LJ, LÅ, OE, MT).
Ny art för Tegelängen och absolut en av "höjdarna" i år.
En arktisk art som ses sällan i vår kommun.

Gravand:
1 hanne 14.3 (SH). Tre år sedan arten sågs senast i våtmarken.

Bläsand:
Observationer gjordes 9.4 - 21.4 och 24.5 - 10.11.
I april sågs som mest 4 ex vid flera tillfällen och under hösten blev största antalet 32 ex 24.9 (SH).

Snatterand:
Återigen ett fantastiskt år för arten.
Förra året häckade ju 1 par (vilket var första häckningen någonsin i Mariestads kommun) och i år häckade 2 par!
En hona sågs med 11 ungar fr.o.m. 23.6 (EH m.fl.), och 1 hona med 5 ungar fr.o.m. 1.7 (SH m.fl.).
Regelbundna observationer gjordes 8.3 - 29.10.
Höga antal: 8 ex sågs 5.4, 9.4, 20.4, 24.5 och 31.5 (SH, POB), 10 ex 16.6 (SH), 17 ex 15.8, 20 ex 16.8, 31 ex 19.8 (SEC, SH), 16 ex 20.8 (SH), 12 ex 5.9 (MF), 16 ex 10.9 (SH).
Antalet 19.8 är det största någonsin i Mariestads kommun.
Avslutningsvis några sena höst/vinterobservationer: 2 ex 10.11 (SH), 1 hanne 11.12 (PH) och 27.12 (SH).

Kricka:
Regelbundna observationer 14.3 - 10.11.
Under våren sågs som mest 42 ex 21.4 (SEC, SÅ, SH) och under hösten som mest 36 ex 24.9 (SH).

Gräsand:
Minst 2 par häckade. Arten observerades 1.1 - 13.1 och 6.3 - 27.12.
I januari sågs som mest 123 ex 9.1 (SH). Under våren noterades som mest 77 ex 10.3 (SH).
Under hösten/vintern sågs mer än 100 ex vid 10 tillfällen.
Följande gånger sågs minst 200 ex: 240 ex 25.8 (SH), 244 ex 2.11 (SH), 250 ex 11.12 (PH) och 400 ex 27.12 (SH).

Stjärtand:
2 ex 15.9 (SH) och 1 ex vid 12 tillfällen 17.9 - 29.10 (SEC, SH, BM, PH, POB).

Årta:
Precis som 2006 blev det ett bra år för arten.
En hanne sågs 16.4 (SH) och sedan sågs arten nästan dagligen 11.5 - 25.6 (SH, MH, SEC, EH, POB, SÅ, LÅ, LJ, SÅB m.fl.).
Oftast sågs 1 eller 2 ex men vid följande tillfällen sågs minst 3 ex: 2 hannar och 1 hona 17-18.5, 21.5, 25.5 och 3 hannar och 1 hona 9.6 och 1 hanne och 2 honor 24-25.6.

Skedand:
Våren gav 10 observationer av 1 eller 2 ex under perioden 16.4 - 9.6 (SH, MH, POB, SEC, SÅ).
Under hösten sågs arten 5 gånger 6.10 - 17.10. Som mest sågs 3 ex 9.10 (SH), 13.10 (SEC) och 14.10 (SH).

Brunand:
Under tidigare år har bara arten setts vid ett tillfälle i Tegelängen.
I år blev det en rejäl ökning av observationerna: 1 par 30.3 - 1.4 (SH, SÅ), 1 hanne 2.4 (SH), 1 hona 3.4, 5.4, 7.4 (SH), 2 hannar och 1 hona 2.5 (SH), 1 hanne 2.6 (SH), 2 hannar 25.6 (EH), 2 honor 17.7 (SH), 1 hanne 16.8 (SH) och 19.8 (SEC, SH).

Vigg:
Under perioden 13.3 - 15.9 sågs arten vid 28 tillfällen. Största antal blev 6 ex som noterades 15.5 (SH) och 1.6 (SEC, SH).

Bergand:
1 hontecknad fågel sågs 29-30.9 (BM, PH, SH, SEC, POB).
Ny art för Tegelängen.

Knipa:
1 hona sågs med som mest 7 ungar i maj och juni men själva häckningen var troligen inne på Gamla Ekudden.
Tre observationer gjordes i januari (1.1 - 13.1) och sedan sågs arten regelbundet 13.3 - 29.10 med som mest 5 hontecknade fåglar (förutom honan med ungar) 3.6 (MH, SH).
Avslutningsvis sågs 2 ex 3.12 (SH).

Storskrake:
2 honor 17.5 (SH) och 1 hona 24.5 (SH).

Bivråk:
2 ex 2.8 (SH).

Havsörn:
1 ex 10.5 (SH). Fågeln flög lågt över Tegelängen och skrämde upp "allt".

Brun kärrhök:
1 hanne 14.4 (SEC), 20.4 (SEC), 29.5 (LJ, SH), 1 hona 21.6 (SEC, SH, CR), 26.6 (EH), 4.7 (SH), 1 hanne 11.7 (SH) och 28.7 (MH, SH) och 2 ungfåglar 8.8 (SH).

Sparvhök:
1 ex 17.3, 27.3 och 25.4 (SH).

Fiskgjuse:
1 ex 1.5 (SH).

Tornfalk:
1 ex 1.1 (SH).

Lärkfalk:
1 ex 29.5 (SH, LJ).

Rörhöna:
1 par häckade och fick 7 ungar (SEC, SÅ, LJ, SÅB, EH, SH m.fl.). Observationer gjordes 15.4 - 2.8.

Sothöna:
Minst 4 par häckade. Arten sågs 18.3 - 2.11.
Största antal: under våren 12 ex 27.3 (SH) och under sommaren/hösten 52 ex 2.8 (SH).

Strandskata:
Arten noterades ganska regelbundet 30.3 - 23.7.
Högsta noteringen under våren var 18 ex 10.4 (SH) och under sommaren 17 ex 3.7 (LJ).
Avslutningsvis sågs 2 ex 17.9 (SH).

Mindre strandpipare:
1 par häckade (SÅB, SÅ, SEC, SH, EH m.fl.).
Observationer gjordes 18.4 - 11.8 och som mest sågs 3 vuxna fåglar vid 5 tillfällen.

Ljungpipare:
1 ex 25.3 (EH, SH).

Tofsvipa:
8 par häckade. Regelbundna observationer gjordes 5.3 - 19.8 och efter det 40 ex 5.9 (MF) och 1 ex 13.10 (SH).
Under våren sågs som mest 17 ex 25.3 (EH, SH) och under sommaren/hösten 89 ex 2.8 (SH).

Kustsnäppa:
Arktiskt besök då 2 ex sågs 28-29.8 (SH, SÅ).
Förra gången arten sågs vid Tegelängen var 2002.

Mosnäppa:
1 ex sågs 15.5 (SH), 17.5 (SH). 26.5 (JS) och 9.7 (SH).

Spovsnäppa:
1 ex 8-9.7 (SH, SEC).

Kärrsnäppa:
22 ex 8.7 (SH, SEC), 18 ex 9.7 (SH) och 3 ex 30.9 (SEC).
Endast 2001 kan bjuda på en högre summa vid Tegelängen. Då sågs som mest 27 ex.

Myrsnäppa:
En av årets höjdpunkter vid Tegelängen var att denna sällsynta snäppa rastade återigen.
Arten har setts vid 2 tidigare tillfällen (2001 och 2004). I år sågs minst 2 ex men det kan ha varit 4 ex inblandade.
2 ex 25.5 (SH, MH, LÅ, SÅ, SEC, POB), 1 ex 26.5 (SH), 2 ex 29.5 - 2.6 (SH, LJ, POB, HR, JL).

Brushane:
Tre observationer 13-17.5 med som mest 4 ex 13.5 (SH).
Sydsträcket gav 17 fynd 17.6 - 5.9 och största noteringen var 8 ex 8.7 (SEC).

Enkelbeckasin:
Våren gav endast 3 observationer 14.4 - 28.5. Däremot sågs arten ganska regelbundet 22.6 - 14.10.
De högsta noteringarna var 11 ex 24.9 (SH) och 9 ex 30.9 (SEC). Till sist sågs 2 ex 17.11 (SH) och 1 mycket sent ex 17.12 (SH).

Storspov:
1 ex 19.4 (SH), 1 ex 1.5 (SEC) och 2 ex 24.6 (POB).

Svartsnäppa:
Under våren sågs 7 ex 28.4 (SH) och 1 ex 13-14.5 (SH).
Under sydsträcket, som påbörjas redan tidigt i juni, noterades arten 7 gånger 19.6 - 8.8. Som mest sågs 3 ex 26.7 (SEC).

Rödbena:
Först sågs 1 ex 12.4 (MF) och 2 ex 27-29.4 (SH).
Sedan sågs fåglar nästan dagligen 6.5 - 4.6 med som mest 3 ex 17.5 (SH).
Under sydsträcket gjordes 9 observationer 17.6 - 5.8 av 1 eller 2 ex.

Gluttsnäppa:
1 ex 1.5 och 15.5 (SH). Sedan sågs arten vid 13 tillfällen 19.6 - 20.8 med som mest 3 ex 25-26.6 (EH).

Skogssnäppa:
12 observationer under perioden 9.4 - 23.7. Den 12.4 sågs 2 ex (MF) annars var det bara 1 ex.

Grönbena:
Regelbundna observationer 27.4 - 18.5 och 16.6 - 20.8.
Under våren sågs som mest 20 ex 6.5 (EH, SÅ, SH) och under sommaren/hösten 14 ex 25.6 (EH).

Dvärgmås:
1 ex 21.6 (SH, SEC, CR). Tredje fyndet vid Tegelängen.

Skrattmås:
2 par häckade. Observationer gjordes 8.3 - 25.7. Största antal under våren var 85 ex 19.4 (SH).
Under sommaren sågs 135 ex 8.7 (SH, SEC) och inte mindre än 270 ex 9.7 (SH).

Fiskmås:
Först sågs 80 ex 13.1 (SH). Sedan regelbundna observationer 8.3 - 25.7.
Klart högsta summa var 210 ex 19.4 (SH).

Gråtrut:
1 ex 8.3, 2.4, 19.4 samt 2 ex 23.7 (SH).

Fisktärna:
2 ex 6.5 (EH, SH), 3 ex 7.5 (SH), 1 ex 18.5 (SH), 2 ex 18.6 (SH), 3 ex 19.6 (SH) samt 1 ex 22.6 (EH, SH).

Skogsduva:
2 ex 16.6 (SH).

Tornseglare:
Observationer gjordes 11.5 - 15.8 och största antal blev 40 ex 3.6 (SH, MH).

Sånglärka:
Endast 3 observationer vid Tegelängen 8.3 - 30.5 av som mest 3 ex.
Annars sjunger ju arten regelbundet över fälten västerut.

Backsvala:
7 observationer 8.5 - 30.5, som mest 7 ex 15.5 (SH). Dessutom 1 ex 15.8 (SH).

Ladusvala:
Arten observerades 29.4 - 22.6 och 15.8 - 18.9. Som mest noterades 100 ex 3.9 (SH).

Hussvala:
Observationer 29.4 - 4.6 och största antal blev 25 ex 8.5 (SH).

Ängspiplärka:
3 ex 25.4 (SH) och 2 ex 14.10 (SH).

Gulärla:
13 observationer 26.4 - 31.5, 1 ex 6.7 samt 4 observationer 8-20.8. Som mest noterades 20 ex 19.5 (SH).

Sädesärla:
Regelbundna observationer 30.3 - 18.9. Största antalen blev under våren 29 ex 9.4 (SH) och under sommaren/hösten 74 ex 15.8 (SH).

Buskskvätta:
2 ex 29.4 (SH), 1 ex 21.5 (SH) och 5 ex 8.8 (SH).

Stenskvätta:
9 observationer av 1 eller 2 ex under tiden 19.5 - 10.9.

Björktrast:
11 observationer 24.3 - 14.10. Som mest sågs 25 ex 14.10 (SH).

Taltrast:
1 ex 14.4 (SH, SEC, KT, MT).

Rödvingetrast:
24 ex 9.4 (SH) och 5 ex 14.4 (SEC, SH, MT, KT).

Koltrast:
1 ex 28.5 (SH).

Sävsångare:
1 sjungande ex noterades vid 5 tillfällen 24.5 - 3.7.

Rörsångare:
1 sjungande ex 3.7 (SH) och 1 ex 15.8 (SH).

Lövsångare:
1 ex 23.7 (SH). Sveriges vanligaste fågel men trots det så var det här första gången den setts hoppa omkring på Tegelängen.

Grå flugsnappare:
1 ex 17.6 och 8-9.7 (SH).

Talgoxe:
6 ungfåglar den 17.6 (SH).

Törnskata:
1 ungfågel 8.8, 2 ungfåglar 16.8, 1 ungfågel 20.8 samt 2 ex 25.8 (SH).
Man får förmoda att ett par häckade i närheten.

Varfågel:
1 ex 11.12 (PH), 17.12 (SH) och 22.12 (SH).

Skata:
2 ex 27.5 (SH).

Kaja:
Observationer gjordes 13.1 - 3.10 och vid 4 tillfällen sågs mer än 100 ex.
Allra mest var det 13.8 då 650 ex sågs (SH).

Kråka:
Regelbundna observationer 1.1 - 3.11. Som mest sågs 32 ex 13.8 och 28.8 (SH).

Stare:
Arten sågs 5.3 - 14.10 och största antal blev 250 ex 1.7 (SH, MH).

Pilfink:
Observationer 2.7 - 20.8. Som mest 5 ex 8.7 (SH).

Bofink:
Sammanlagt 4 fynd av 1 ex 27.5 - 9.7.

Grönfink:
3 fynd 13-18.5, som mest 4 ex 18.5 (SH).

Steglits:
2 ex 3.4, 2 ex 10.5, 3 ex 17.6, 2 ex 15.8, 1 ex 18.9 (SH) och 2 ex 11.12 (PH).

Hämpling:
4 observationer om 1 eller 2 ex 3.4 - 20.8.

Gråsiska:
25 ex 11.12 (PH).

Rosenfink:
1 sjungande 25.5 (POB, SH).

Lappsparv:
1 ex 9.4 (SH). Andra fyndet vid Tegelängen av denna fjällfågel.

Gulsparv:
1 ex 2.6 (SH).

Sävsparv:
Observationer 25.3 - 25.8 och som mest sågs 7 ex 15.8 (SH).

Sammanfattning av fågelåret 2007 vid Tegelängen

Det blev ett mycket bra fågelår vid Tegelängen.
Flera intressanta arter häckade och många ovanliga arter rastade.
Visserligen sågs det betydligt fler vadarfåglar 2001 men totalt sett var nog 2007 det bästa året hitills vid Tegelängen.

Häckfåglar:
Snatterand 2 par, gräsand 2 par, tofsvipa 8 par,
mindre strandpipare 1 par, rörhöna 1 par, sothöna minst 4 par,
skrattmås 2 par.

Under maj och juni sågs också följande arter med ungar i Tegelängen (men troligen häckade de i Vänerkanten):
grågås 20 par med ungar,
kanadagås 3 par med ungar, knölsvan 1 par med ungar och
knipa 1 par med ungar.

Rastande fåglar: Ett flertal rariteter sågs under året.
Nya arter för Tegelängen blev prutgås, smådopping, bergand, havsörn och rosenfink.
Övrigt intressant var bl.a. spetsbergsgås, vitkindad gås, gravand, årta, myrsnäppa, dvärgmås och lappsparv.

/Sam Hjalmarsson och Stig Åberg


Observatörer 2010

POB = Per-Olof Bengtsson,
HB = Hasse Berglund,
SEC = Sven-Evert Carlsson,
GF = Gösta Funke,
MF = Mariestads Fågelklubb,
EH = Elmer Hjalmarsson,
MH = Marita Hjalmarsson,
SH = Sam Hjalmarsson,
DJ = David Johansson,
LJ = Leif Johansson,
TJ = Thomas Johansson,
BK = Björn Karlsson,
RK = Rudiger Kasche,
JK = Jan Kruse,
JM = Jan Mogol,
SO = Staffan Odqvist,
RSJ = Rune Stenholm Jakobsen,
TS = Torkel Söderström,
SÅ = Stig Åberg.

Observatörer 2009

POB = Per-Olof Bengtsson,
SÅB = Stig-Åke Blyh,
MB = Margareta Bolin,
SEC = Sven-Evert Carlsson,
GF = Gösta Funke,
MF = Mariestads Fågelklubb,
AG = Andreas Gustafsson,
EHA = Erik Hansson,
RH = Roger Hansson,
EH = Elmer Hjalmarsson,
EMH = Emil Hjalmarsson,
MH = Marita Hjalmarsson,
SH = Sam Hjalmarsson,
PH = Peter Hjelm,
LJ = Leif Johansson,
TJ = Thomas Johansson,
BK = Björn Karlsson,
JK = Jan Kruse,
CR = Claes Rundberg,
IS = Ingrid Samuelsson,
JS = Johan Sjölund,
RSJ = Rune Stenholm Jakobsen,
RS = Rune Söderberg,
ES = Evan Sörensson,
RMS = Ruth-Marie Sörensson,
LÅ = Lars Åberg,
OÅ = Olof Åberg,
SÅ = Stig Åberg.

Observatörer 2007

POB = Per-Olof Bengtsson,
SÅB = Stig-Åke Blyh,
SEC = Sven-Evert Carlsson,
OE = Otto Ernvik,
MF = Mariestads Fågelklubb,
EH = Elmer Hjalmarsson,
MH = Marita Hjalmarsson,
SH = Sam Hjalmarsson,
PH = Peter Hjelm,
LJ = Leif Johansson,
JL = Joakim Landberg,
BM = Bo Magnusson,
HR = Henrik Roos,
CR = Claes Rundberg,
JS = Johan Sjölund,
KT = Kjell Thorbjörnsson,
MT = Margit Thorbjörnsson,
LÅ = Lars Åberg,
SÅ = Stig Åberg.