Här följer kommentarer till samtliga fågelarter som observerats vid Tegelängens våtmark 2010. Precis som tidigare år noteras endast de arter som direkt har med området att göra. Observationerna gäller häckande, rastande eller födosökande fåglar. Många vanliga arter finns alltså inte med i förteckningen även om de finns bara en liten bit ifrån våtmarken. Som gräns har vi ju varje år det instängslade området runt Tegelängens våtmark.

Smådopping:  1 ex 11-13.9 (SEC, SH). En av årets roligaste observationer i våtmarken. Arten har setts här vid ett tillfälle förut (2007).

Knölsvan:  Arten sågs 23.3 - 9.10. Fr o m 28.6 sågs 1 par med 6 ungfåglar men häckningen ägde rum ute i vassen i Vänerkanten.

Grågås:  Arten sågs regelbundet 14.3 - 9.8. Under våren sågs som mest 205 ex 31.5 (SH) och största sommarnoteringen blev 339 ex 6.7 (SEC). Från mitten av maj sågs som mest 8 kullar med grågäss men häckningarna skedde i Vänern.

Kanadagås:  Regelbundna observationer 14.3 - 12.8. Högsta vårnoteringen blev 10 ex 24.4 (SH, MH) och under sommaren/hösten sågs som mest 56 ex 21.7 (SH, MH). Från mitten av maj sågs 1 par med ungar men häckningen genomfördes i Vänern.

"Hybridgås" (grågås x kanadagås):  Precis som 2009 sågs 1 adult grågås och 1 adult kanadagås med "hybridungar". I år fick paret 2 ungar och de låg i våtmarken 23-31.5 men häckningen skedde i Vänern någonstans. För övrigt sågs fullvuxna hybridgäss 1.4 - 5.6 och 5.7 - 9.8. Största antalet blev 12 ex 19.7 (SH).

Bläsgås:  En riktigt intressant observation var den bläsgås som översomrade i området. Fågeln sågs omväxlande i våtmarken och ibland på fälten omkring. Arten häckar på tundran i Ryssland och i vår kommun har vi tidigare ej noterat någon fågel som översomrat.
Fågeln sågs 11.5 (SH), 16.5 (SEC, SH), 16.6 (SH) samt vid 14 tillfällen 3.7 - 7.8 (SEC, SH, POB).

Vitkindad gås:  2 ex 7.5 (SO), 15.5 (GF) och 16.5 (SEC, TS, SH) samt 1 ex 22.5 (SEC) och 23.5 (SH, MH).

Bläsand:  Dåligt med observationer under våren: 3 ex 16.5 och 2 ex 17-18.5 (RSJ, SH). Under perioden 11.6 - 2.11 sågs arten ca 25 gånger och som mest noterades 28 ex 20.7 (SEC).

Snatterand:  Succén fortsätter för arten i våtmarken. I år noterades 5 par med ungar (SEC, SH m.fl.) och det blev alltså en ny rekordnotering. Regelbundna observationer gjordes 3.4 - 2.11. Största antalet under våren var 13 ex 20.4 (SEC) och under hösten sågs som mest 20 ex 15.8 (SH).

Kricka:  Ett förhållandevis dåligt år för arten. Observationer gjordes 10.4 - 9.5, 21.6 - 12.9 samt 2-5.11. Största antalet på våren blev 5 ex 10.4 (SH) och på hösten 18 ex 9.8 (SH).

Gräsand:  Minst 4 par häckade. Arten sågs regelbundet 23.3 - 5.11. Största antalet under våren var 16 ex 23.3 (SH) och under sommaren/hösten 180 ex 7.8 (SEC, SH).
En annorlunda observation var den mink som den 20.7 sågs ta en gräsand och simma in mot vasskanten (SEC). Det var första fyndet av mink i våtmarken och givetvis vore det inte bra för de häckande fåglarna om minken "får upp ögonen" för Tegelängen.

Årta:  Tyvärr bara ett fynd under året: 1 par 6.5 (TJ).

Skedand:  Vårfynd: 2 hannar 2.5 (GF, RSJ) och 1 hanne vid 5 tillfällen 13.5 - 27.5 (SH, GF, TS, TJ, LJ). Höstfynd: 13 observationer under perioden 14.8 - 2.11 (SEC, POB, SH, LJ, HB), som mest sågs 3 ex 13.9 (SEC) och 15.9 (LJ).

Stjärtand:  1 ex sågs vid 10 tillfällen 9.9 - 10.10 (SH, SEC, LJ, POB, DJ, JM, RK).
Brunand:  En mycket intressant observation gjordes av en ringmärkt brunand (se speciell artikel). 1 ex 14.6 (DJ), 2 ex 30.6 (TJ) sedan sågs 1 eller 2 ex vid 8 tillfällen 14.8 - 14.9 (SEC, POB, SH, MH, DJ, LJ, TJ).

Vigg:  Kanske årets "höjdare" vid Tegelängen var att 1 par häckade och 1 hona sågs med 7 ungar fr.o.m. 14.6 (LJ, SH, DJ, SEC, JK, EH, SÅ, RSJ m.fl.). Sedan Mariestads Fågelklubb bildades 1962 har vigg tidigare bara konstaterats häcka en gång i vår kommun! Alltså otroligt roligt med årets häckning. Observationer gjordes 14.4 - 12.8.

Knipa: Ett par häckade och i slutet av maj sågs 1 hona med 13 ungar (SEC, SH). Under året gjordes observationer 3.4 - 23.6 och 15.8 - 5.11. Undantaget häckningen sågs som mest 4 ex vid några tillfällen.

Salskrake:  1 par 10.4 (SH).

Storskrake:  3 ex 3.4 (SH).

Brun kärrhök:  1 hanne 9.5 (MF), 1 hona 13.5 (SH) och 25.5 (SH).

Lärkfalk:  1 ex 8.7 (SH) och 26.7 (SEC, SH).

Fiskgjuse:  1 ex 7.4 (SH).

Fasan:  1 hona 13.11 (SH). Ny art för Tegelängen.

Sothöna:  5 par häckade. Regelbundna observationer gjordes 3.4 - 9.10. Under våren sågs som mest 24 ex 7.4 (SH) och under sommaren/hösten 37 ex 8-9.8 (SH).

Rörhöna:  1 ex 9.4 (SEC), 14.4 (LJ, SH), 18.4 (SH), 20.4 (SEC) och 22.4 (MF).

Strandskata:  Observationer gjordes 7.4 - 2.8. Största antalet under våren blev 14 ex 18.5 (SH, RSJ) och som mest på sommaren noterades 17 ex 5.7 (SH).

Mindre strandpipare:  2 par häckade och arten noterades 11.4 - 19.7.

Tofsvipa:  Minst 2 par häckade. Regelbundna observationer gjordes 23.3 - 21.7. Under våren sågs som mest 8 ex 29.3 (SH) och under sommaren som mest 17 ex 21.7 (SH, MH).

Mosnäppa:  3 ex 30.7 (SH) och 2 ex 14.8 (SEC, POB).

Kärrsnäppa:  2 ex 12.8 (SH), 4 ex 23.8 (TJ), 2 ex 3.9 (HB) och 2 ex 12.9 (DJ).

Brushane:  Åter igen ett dåligt år för arten: 1 ex 16.5 (SH), 1 ex 28.6 (SH), 1 ex 8.7 (SH) och 1 ex 10.7 (SEC).

Enkelbeckasin:  Endast 13 observationer under perioden 30.4 - 13.11. Som mest noterades 5 ex 20.7 (SEC).

Storspov:  1 ex 3.7 (SH).

Myrspov:  2 ex 7.8 (SEC, SH), 3 ex 8.8 (SEC), 2 ex 9.8 (SH) och 1 ex 14.8 (SEC, POB).

Svartsnäppa: Endast 3 observationer: 1 ex 15.6 (SH. DJ), 1 ex 8.7 (SH) och 1 ex 10.7 (SEC).

Rödbena:  1 ex 5.5 (SH).

Gluttsnäppa:  Ett uselt år för arten. Det gjordes bara 2 observationer; 1 ex 6.7 (SEC) och 3 ex 24.7 (SEC).

Skogssnäppa:  Precis som 2009 gjordes bara en observation. 1 ex 21.7 (SH, MH).

Grönbena:  Åter igen ett dåligt år för arten. Under våren sågs arten 3 gånger 3-9.5 och som mest sågs 4 ex 3.5 (SH). Sedan gjordes 5 observationer 23.6 - 26.7. Endast 1 gång blev det tvåsiffrigt: 16 ex 13.7 (SEC).

Skrattmås:  Minst 2 par häckade. Arten sågs 1.4 - 22.8. Under våren sågs som mest 31 ex 17.5 (SH) och under sommaren/hösten blev det största antalet 33 ex 21.6 och 29.6 (SH, EH, SÅ, RSJ, SEC).

Fiskmås:  Endast 8 observationer 3.5 - 27.8. Största antalet blev 35 ex 8.8 (SH).

Dvärgmås:  1 ex 18.5 (SH, RSJ). Fjärde fyndet i våtmarken.

Gråtrut:  6 ex 17.5 (SH) och 1 ex 22.8 (SH).

Fisktärna:  1 ex 29.5 (SEC, SÅ, RSJ, SH).

Ringduva:  1 ex 18.4 (SH).

Tornseglare:  25 ex 13.5 (SH).

Sånglärka:  1 ex 19.7 (SH).

Backsvala:  Endast en observation men det var en tidig vårfågel: 1 ex 18.4 (SH, BK).

Ladusvala:  Endast 5 noteringar finns 27.4 - 8.7. Som mest sågs 5 ex.

Hussvala:  Endast 2 observationer i slutet av juni.

Ängspiplärka:  1 ex 15.4 (SH).

Gulärla:  Tre observationer 4-9.5. Som mest sågs 7 ex 8.5 (SH).

Sädesärla:  Regelbundna observationer 1.4 - 11.9. Största antalet blev 16 ex 18.4 (SH).

Buskskvätta:  1 ex 9.5 (MF).

Stenskvätta:  1 ex 15.6 (SH, DJ).

Björktrast:  5 ex 15.4, 3 ex 16.4 och 1 ex 8.5 (SH).

Sävsångare:  1 ex 9.5 (MF) och 2 ex 16.6 (SH).

Blåmes:  1 ex 15.4 (SH) och 5 ex 2.11 (SH).

Törnskata:  4 ex 12.8 (SH).

Kaja:  Endast 6 observationer 23.3 - 22.8. Som mest sågs 22 ex 22.8 (SH).

Kråka:  Arten noterades 19.3 - 13.11 och som mest sågs 10 ex 24.3 (SH).

Stare:  Observerades 23.3 - 2.8 och största antalet blev 150 ex 21.6 (SH, EH).

Pilfink:  Fyra observationer 28.6 - 30.7. Som mest sågs 15 ex 3.7 (SH).

Hämpling:  2 ex 28.6 (SH) och 4 ex 3.7 (SH).

Sävsparv:  Observationer av 1 eller 2 ex gjordes vid 10 tillfällen 14.4 - 26.7.

Observatörer:  POB = Per-Olof Bengtsson, HB = Hasse Berglund,
SEC = Sven-Evert Carlsson, GF = Gösta Funke,
MF = Mariestads Fågelklubb, EH = Elmer Hjalmarsson,
MH = Marita Hjalmarsson, SH = Sam Hjalmarsson,
DJ = David Johansson, LJ = Leif Johansson, TJ = Thomas Johansson, BK = Björn Karlsson, RK = Rudiger Kasche, JK = Jan Kruse, JM = Jan Mogol, SO = Staffan Odqvist, RSJ = Rune Stenholm Jakobsen TS = Torkel Söderström, SÅ = Stig Åberg.